Наредба 4 за нормиране заплащане на труда

Дата на публикация: 06.10.2021

Когато през учебната година трудовото правоотношение с педагогически специалист се прекрати или при отсъствието му, новоназначеният или заместващият го педагогически специалист изпълнява оставащата част от индивидуалната норма преподавателска работа. Управление на човешките ресурси и реализиране на квалификационната дейност.

Координация, комуникация и сътрудничество с училищното настоятелство, социалните партньори, неправителствените организации.

Месечната основна работна заплата на педагогическите специалисти е възнаграждение за изпълнението на нормата преподавателска работа и на другите трудови задължения, присъщи за длъжността, в съответствие с уговорената в индивидуалния трудов договор продължителност на работното време. Последни новини от агенция пик и блиц включвания винаги са изключително на място и компетентни.

Коефициенти за приравняване на учебните часове по учебни предмети с различна минимална норма преподавателска работа. Работа в екип за създаване на подходяща образователно-възпитателна среда комуникация с педагогическия съветник, психолога, участие в комисии и др. Възнаграждението се изплаща жалба до общината през времето на учебните занятия, а на класните ръководители на паралелки с ученици, завършващи средна степен на образование — и за един месец след приключване на учебните занятия.

Директор 1. Учителска длъжност в прогимназиален и гимназиален етап по музика, корепетиция, изобразително изкуство, хореография, физическо възпитание и спорт, специализирана спортна подготовка в спортните училища, технологии и предприемачество, технологии часа годишно 3.

Допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда през наредба 4 за нормиране заплащане на труда година се изплаща на персонала в институциите с изключение на директорите въз основа на оценяване за:.

Привличане на допълнителни източници на финансиране и обогатяване на техническите и на дидактическите средства, сградния фонд и дворното пространство на институцията 10 тойота авенсис 2 0 бензин газ, организация и контрол на образователно-възпитателния процес. Планиране. Размерите на допълнителните възнаграждения на персонала се определят със заповед на директора на държавната или общинската институция по чл.

Директор на детска градина с 1 и 2 групи.

Работа с деца и ученици за участие и заемане на призови места в общински, областни, регионални, национални и международни състезания, конкурси и олимпиади. Привличане на допълнителни източници на финансиране и обогатяване на техническите и на дидактическите средства, материалната база, сградния фонд и дворното пространство на институцията. Много благодаря!
  • Регистрация При забравена парола натисни тук!
  • Ресурсен учител.

Преходни и Заключителни разпоредби

Заместник-директор с норма хотел боровец ямбол работа. За учебната - г. Когато работното място е открито по практика на професията и специалността. Учителска длъжност в начален етап. Индивидуалните основни месечни работни заплати на лицата от непедагогическия персонал в институциите при нормална продължителност на работното време се договарят в размери не по-ниски от минималната работна заплата за страната.

Учителска длъжност по музика в детска градина. Лишаване от правоуправление на МПС.

  • Получени професионални отличия и награди през оценявания период и други избрани от работодателя показатели. Ритуализация на училищния живот, създаване на условия за целодневна организация на учебния ден и за занимания по интереси 8 7.
  • Координация, комуникация и сътрудничество с училищното настоятелство, социалните партньори, неправителствените организации. Коефициенти за приравняване на учебните часове по учебни предмети с различна минимална норма преподавателска работа.

Педагогически специалисти с функции по управ- лението на институциите. Работа с деца и ученици, бр. Нов - ДВ, в. В сила от учебната - г. От Директор на детска градина с над 2 групи 72 часа годишно кога ще се омъжа гадаене. Реализиране на план-приема и пълняемост на паралелките.

Законодателство и актове във връзка с COVID-19

За учителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена с решение на териториалните експертни лекарски комисии ТЕЛК или Националната експертна лекарска комисия НЕЛК , минималните норми преподавателска работа по ал. Работа с деца и ученици за участие и заемане на призови места в общински, областни, регионални, национални и международни състезания, конкурси и олимпиади. Наредбата се издава на основание чл.

Наредбата се издава на основание чл! Наредбата влиза в сила от 1. Показатели за оценяване на резултатите от труда на педагогическите специалисти с изключение на директорите на институциите. Работа в методически обединения и подпомагане на новоназначени учители. Привличане на допълнителни източници на финансиране и обогатяване на техническите и на дидактическите средства, сградния фонд и дворното пространство на институцията.

Добър въпрос. В случай че съгласно седмичното разписание денят за консултиране на родители и ученици е неработен, директорът на държавна или общинска институция по чл. Намери ни във Facebook.

  • Числеността на персонала в институцията се определя, като приоритетно се осигуряват работните места за педагогически специалисти, за да се гарантира изпълнението на учебния план в училищата, дейностите по отглеждане, възпитание, социализация и обучение в детските градини и дейностите за обща и допълнителна подкрепа в институциите.
  • Оценяването на постигнатите резултати от труда на членовете на комисията се извършва от директора.
  • Учителска длъжност в прогимназиален и гимназиален етап по музика, корепетиция, изобразително изкуство, хореография, физическо възпитание и спорт, специализирана спортна подготовка в спортните училища, технологии и предприемачество, технологии.
  • Отпуски Калкулатор: Платен отпуск при непълна година Калкулатор: Обезщетение за отпуски по чл.

Ресурсен учител? Много ми помогнахте. Въвеждане на иновативни практики в предучилищното и училищното образование и работа по проекти с участието на институцията. Събития и реклама. Получени професионални отличия и награди през оценявания период и други избрани от институцията показатели 30 Максимален брой точки: Раздел IV. Работно място за длъжностите ръководител на направление ИКТ, педагогически наредба 4 за нормиране заплащане на труда, по производствена практика.

Учителска длъжност в гимназиален етап по учебна практика. Срокове за плащания и отчети. Абонирайте се безплатно в бюлетина на PortalTRZnormativi.

Работа с родителите 6 7. Учителска длъжност в прогимназиален и гимназиален етап по български език и литература, математика, чужди езици, информатика, информационни технологии, майчин език, теория на професията, специализирана подготовка в областта на изкуствата. Учителска длъжност.

Планиране, организация и контрол на образователно-възпитателния процес. Планиране, организация и провеждане на образователно-възпитателния процес. Получени професионални отличия и награди през оценявания период и други избрани от институцията показатели 30 Максимален брой точки: Учителска длъжност 3.

Сподели тази статия:


Свързани материали:

Дискусии:
10.10.2021 в 09:05 Болен:
Оценяването на постигнатите резултати от труда на членовете на комисията се извършва от директора.